طه رسولی

مدیر نشر آواگیمز

موضوع سخنرانی: هنر ارایه به ناشر