محمدمهدی بهفرراد

مدیرعامل استودیو بازی سازی مدریک

موضوع سخنرانی: مخاطب‌شناسی، برگ بنده موفقیت در بازی‌سازی