حامد نصیری

معاون پژوهش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای

موضوع سخنرانی: بررسی سیر تکاملی بازار بازی‌های دیجیتال در ایران