امین شهیدی

مدیر استودیوی بازی‌سازی بلک کیوب گیمز

موضوع سخنرانی: چه‌گونه به عنوان یک هنرمند مستقل، درآمد ارزی داشته باشیم؟