نامزدها و برندگان

نامزدهای بهترین بازی سال

آن‌سوی باران

سایه هیچ

شاه‌دزد

فراتر از اینجا

فرزندان مورتا (برنده)

نامزدهای بهترین بازی در جریان (On Going)

ارباب جنگ

پرسیتی

شهزاد

کوئیز آف کینگز

پسرخوانده (برنده)

نامزدهای بهترین طراحی بازی

آن‌سوی باران

ریتبون

شاه‌دزد

فراتر از اینجا

فرزندان مورتا (برنده)

جایزه خلاقانه‌ترین بازی سال (بهترین خلاقیت در بازی)

زیرزمین خانه مافیایی

سایه هیچ

شاه‌دزد

فرزندان مورتا

آن‌سوی باران (برنده)

نامزدهای بهترین داستان و روایت

انقراض

پس از باران

سایه هیچ

فراتر از اینجا

فرزندان مورتا (برنده)

نامزدهای بهترین کارگردانی هنری

آخرین داستان: فره ایزدی

آن‌سوی باران

شاه‌دزد

فرزندان مورتا

سایه هیچ (برنده)

نامزدهای بهترین موسیقی و صدا

آن‌سوی باران

پس از باران

ریتبون

شاه‌دزد

فرزندان مورتا (برنده)

نامزدهای بهترین بازی مورد انتظار

دور مریخ ۲ (Around Mars II)

Tale of Ronin

قصه بیستون (برنده)